Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

2018-02-15 14:36
Årsmöte den 27 februari 20.00! Efter träningen stannar vi kvar i dojon, beställer pizza och håller årsmöte enligt agendan på nästa sida. Obs! För att ha rösträtt måste man ha löst medlemskap, dvs. ha betalat medlemsavgiften.
  • Uppdaterad: 2018-03-11 10:36

Årsmöte!

27 februari 20.00

 Var med och påverka föreningen och ät pizza! Efter träningen stannar vi kvar i dojon, beställer pizza och håller årsmöte enligt agendan på nästa sida. Obs! Den ordinarie träningen slutar en halvtimme tidigare.

 Obs! För att ha rösträtt måste man ha löst medlemskap, dvs. ha betalt medlemsavgiften. Under årsmötet diskuterar vi saker som berör föreningen och väljer styrelseledamöter, suppleanter, revisorer m.m. Styrelsen tar upp frågor som påverkar alla i föreningen, träningstider, träningsavgifter och om vi ska hålla läger t.ex. Vi behöver alltid fler engagerade medlemmar så om du är intresserad av att gå med i styrelsen hör av dig till mig (Szandra Kövecses på 0721792183 eller fb). Om du har någon som helst erfarenhet av bokföring så är du extra välkommen som revisor.

 Agenda för årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare

6.          a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Styrelsen redovisar beslutade medlems- och träningsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Val av         a) föreningens ordförande för en tid av två år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) en suppleant för en tid av ett år.

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Styrelsens uppgift: Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Sekreterare/Vice ordförande: förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, föra protokoll över styrelsens sammanträden, se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt, mm.

Kassör: se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl., svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper, mm.

Ledamot (2st): se styrelsens uppgift

Revisor (2st): Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Skribent: Szandra Kövecses de Carvalho
Epost: Adressen Gömd
 
Du hittar oss även på Facebook.
 
Stöd gärna föreningen via SVEA 
på Svenska Spel, tack!
 
LJJF Logo

Postadress:
Lunds Ju-jutsuförening - Budo och Kampsport
Szandra Kövecses de Carvalho, Dag Hammarskjölds väg 5I
22464 Lund

Besöksadress:
Budokan, Klosterängsvägen 15
22647 Lund

Kontakt:
Tel: 0721792183
E-post: This is a mailto link

Se all info